Skip to content
ESG:n Governance eli hyvä hallintotapa
Jenna Nordman12.1.2023 15:152 min read

ESG:n 'G': eettinen ohjeisto hyvän hallintotavan työkaluna

ESG: Environment, Social, Governance. Nuo kolme kirjainta ovat olleet kovassa huudossa jo jokusen vuoden, mutta kuinka hyvin niiden merkitys aukeaa? Mikä on governancen eli hyvän hallintotavan osuus vastuullisuusteemoissa ja mitä käytännön työkaluja sen toteuttamiseen löytyy?

JH blogi governance 1200x628

G niin kuin Governance

E niin kuin Environment. Ympäristövastuun käsite aukeaa ESG:stä ehkä helpoimmin. Vastuu omasta hiilijalanjäljestä, saastuttamisesta ja luonnonresurssien tuhlaamisesta ovat konkreettisia aiheita ja parannuskohteita on yleensä helppo löytää.

S niin kuin Social. Sosiaalinen puoli ESG:ssä merkitsee suurilta osin ihmisoikeuksia. Harvalle kuitenkaan on tuttua ihmisoikeuksien sisällöllinen puoli ja se, kuinka laajalle ne ulottuvat. Yksityisen sektorin toimijat ovat myös lobanneet raivokkaasti yksityistä puolta suoraan velvoittavaa ihmisoikeusvastuuta vastaan vuosikymmeniä. ’Social’ onkin nykyään usein se lähestyttävämpi käsite, jonka alle ihmisoikeudet yrityspuolella niputetaan. ’Social’-sanan alla operoidessa voidaan myös työstää sosiaaliseen vastuuseen liittyviä tekijöitä, jotka menevät eettisyydessä pidemmälle, kuin ihmisoikeudet, kuin myös aiheita, jotka voivat olla ennemminkin yksilöllisiä makukysymyksiä, kuin punnintaa oikean ja väärän välillä.

Kolmikon ehkä monimutkaisin termi on G niin kuin Governance. Suomeksi käännettynä yleensä hyvä hallintotapa. Governance viittaa hallinnointiin, johtamiseen, ennakointiin ja ohjaamiseen. Jos ympäristö ja sosiaaliset tekijät ovat niitä sisällöllisiä hyveitä, joita pyritään toteuttamaan, niin governance on se vaikutusten ja niiden hallinnan monimutkainen verkosto, jonka avulla organisaation tahtotilaa, ohjeita ja säännöksiä toteutetaan.

Miksi laatia eettinen ohjeisto eli Code of Conduct?

Code of Conduct merkitsee käytännössä organisaation itse itselleen laatimia eettisiä periaatteita, joilla on tärkeä rooli hallinnoimisen ohjenuorana. Code of Conductin voi nähdä siltana tavoitteiden ja niiden käytännön toteuttamisen välillä. Dokumentille on lukuisia nimityksiä, mutta yleinen suomeksi käytettävä nimitys on eettinen ohjeisto tai eettiset periaatteet. Yhdistävä tekijä on ohjeiston tarkoitus. Ohjeiston tavoitteena on kirjata ylös organisaation tärkeimmät toimintaohjeet ja tahtotila, joilla opastetaan ja ohjataan toivottavaan käytökseen ja käytäntöihin organisaation sisällä.

Huolella työstetty eettinen ohjeisto on tehokas työkalu hallinnoimisen välineenä. Hyvin laadittu ja juurrutettu ohjeisto helpottaa johtamista ja valintojen tekemistä työyhteisössä. Epäselvyydet ja sooloilu tilanteissa, joissa on mukana vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, luovat epävarmuutta, riskejä ja kuormitusta organisaatioissa. Johtamistyö kevenee, kun työyhteisössä on neuvoteltu, kirjattu ja vahvistettu yhteiset toimintaperiaatteet. Hyvä ohjeisto tehostaa työskentelyä toimimalla valintatilanteissa henkisenä kompassina.

Eettinen ohjeisto toimii monien tavoitteiden toteuttajana

Toimiva eettinen ohjeisto on laadittu koko organisaation osallistavassa prosessissa. Sen avulla voidaan edistää organisaation arvojen implementointia, strategiaa, visiota ja vastuullisuustavoitteiden toteutumista. Avaintekijä kaikkien näiden tavoitteiden toteutumisessa on se, että niitä on työstetty sisäisesti, käytännönläheisesti ja kaikkia organisaation tasoja ja osia kuunnellen. Kunnianhimon ja realismin on hyvä olla tasapainossa.

Ylätason vastuullisuustavoitteita ja lupauksia voi olla vielä helppo tehdä, mutta kuinka lähteä tuomaan julistuksia lähemmäksi käytäntöä? Yrityksen julkinen sitoutuminen kansainvälisiin sopimuksiin, julistuksiin ja ohjelmiin on hieno askel, mutta mikäli omien ohjeistojen sisältö koostuu vain näiden instrumenttien listauksesta, voi olla kohtuutonta olettaa, että henkilöstö ja kumppanit oikeasti tuntisivat sisältöjä tai tietäisivät kuinka niitä kuuluisi organisaatiossa toteuttaa. Code of Conduct on yksi niistä työkaluista, jota vastuullisuusteemojen käytännön juurruttamisessa on hyvä hyödyntää ja itse laadintaprosessi on olennaisimpia vaiheita valmiin ohjeiston vaikuttavuuden takaamiseksi.

Lataa avuksesi maksuton pikaoppaamme Code of Conductin laatimisen perusperiaatteista:Autamme mielellämme erilaisissa vastuullisuuskysymyksissä ja mm. Code of Conductin laatimisessa tai sen tuoreuttamisessa. Kerromme lisäksi mielellään muun muassa Juuriharjan vastuullisuuskartoituksesta. Kartoitus on tehokas ja helppo tapa kirkastaa ja suunnata vastuullisuustyön resurssien käyttöä sekä luoda kokonaiskuva tilanteesta. Ota meihin yhteyttä - keskustellaan yhdessä lisää!

OTA YHTEYTTÄ


- Jenna Nordman