Skip to content
Erika Heiskanen12.3.2024 14:152 min read

Uuteen kasvuun

Organisaation elinkaaressa on erilaisia vaiheita ja joskus kasvu polkee paikoillaan, vaikka tahtotila olisi toinen. Viime vuosina agendalle on tullut uusia haasteita ulkoisista tekijöistä - kuten markkinoiden lyhytjänteisyydestä, sisäisiin tekijöihin - kuten työvoiman vaihtuvuuteen ja heikentyneeseen resilienssiin. Samalla vaaditaan yhä laadukkaampaa ja asiakkaan tarpeeseen tarkemmin osuvaa tekemistä. Kisa on yhä kovempi.

kasvu2_b

Kasvun uudelleen käynnistämisen olisi oltava kokonaisvaltaista, ja siinä olisi keskityttävä sekä sisäisiin että ulkoisiin tekijöihin. Tässä pohdintaasi kymmenen kysymystä tai asiaa, joita tarkastella kasvun uudelleen käynnistämiseksi:

Asiakasymmärrys: 
Olemmeko tutkineet perusteellisesti kohdemarkkinoidemme tarpeet ja mieltymykset? Asiakkaiden muuttuvan käyttäytymisen, tarpeiden ja mieltymysten ymmärtäminen on tunnetusti tärkeää. Tämä edellyttää asiakaspalautteen, markkinasuuntausten ja trendien analysointia, jotta tuotteet tai palvelut voidaan sovittaa yhteen sen kanssa, mitä asiakkaat todella haluavat.

Yrityskulttuuri ja etiikka: 
Edistääkö yrityskulttuurimme eettistä käyttäytymistä ja päätöksentekoa? Varmista, että yrityskulttuuri edistää eettisiä käytäntöjä, avoimuutta ja vastuullisuutta, mikä puolestaan luo luottamusta asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppaneiden kanssa.

Johtoryhmän elinvoimaisuus:
Osoittaako johtoryhmämme sellaista energisyyttä, sitoutumista työn tavoitteiden merkitykseen ja strategista selkeyttä, jota tarvitaan kasvun edistämiseksi? Yhtenäinen, tulevaisuudenuskoinen ja vastuullinen johtoryhmä mahdollistaa koko organisaation energisyyden.

Työntekijöiden sitoutuminen ja työmoraali: 
Ovatko työntekijämme motivoituneita, sitoutuneita ja linjassa visiomme kanssa? Liiketoiminnan inhimillisellä puolella on kyse sen varmistamisesta, että työntekijät tuntevat itsensä arvostetuiksi, kuulluiksi ja sitoutuneiksi. Työntekijöiden korkea työmoraali liittyy läheisesti tuottavuuden ja innovoinnin lisääntymiseen. On myös tärkeää, että työntekijät tietävät ja ymmärtävät yrityksen globaalin kilpailutilanteen. Jos kisassa ei menestytä, ei ole työpaikkojakaan.

Arvopositio: 
Onko arvolupauksemme edelleen relevantti ja vakuuttava nykyisillä markkinoilla? Arvioi, ovatko yrityksesi tarjoamat ainutlaatuiset edut ja ratkaisut edelleen houkuttelevia ja merkityksellisiä kohderyhmällesi.

Toiminnan tuottavuus: 
Onko organisaation rakenteissa, prosesseissa, toimintamalleissa ja vakiintuneissa käytänteissä pullonkauloja tai tehottomuutta, jotka haittaavat kasvua? Tutki sisäisiä prosesseja, toimitusketjun hallintaa ja teknologian käyttöä ja etsi tehottomuuksia, joita voitaisiin virtaviivaistaa tuottavuuden parantamiseksi. Uskalla katsoa myös ihmisten tapaa toimia, tehdä yhteistyötä, jakaa tietoa ja auttaa toisiaan.

Innovointi ja sopeutuminen: 
Kuinka nopeasti ja tehokkaasti pystymme innovoimaan tai mukauttamaan tarjontaamme markkinoiden muutoksiin? Kestävän kasvun kannalta on olennaista, että yritys pystyy muuttamaan toimintaansa ja innovoimaan markkinasuuntausten ja asiakaspalautteen perusteella.

Taloudellinen terveys: 
Hallitsemmeko talouttamme tehokkaasti kasvun tukemiseksi? Analysoi yrityksen taloudellinen tilanne, mukaan lukien kassavirta, tulovirrat ja investoinnit kasvualoitteisiin, jotta voit varmistaa, että kasvustrategioilla on vankka taloudellinen perusta.

Strategiset kumppanuudet: 
Voisivatko strategiset kumppanuudet tai yhteistyö avata uusia kasvuväyliä? Selvitä mahdolliset kumppanit, joilla on vahva yhteinen arvopohja ja joiden visio on yhtenevä sinun visiosi kanssa. Millaisia täydentäviä vahvuuksia, resursseja tai markkinoille pääsyä he voisivat tuoda?

Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu: 
Ovatko eettisyys ja vastuullisuus vahvasti kasvustrategiassa mukana? Kuluttajat haluavat yhä useammin tehdä kauppaa sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat eettisesti. Näiden arvojen sisällyttäminen liiketoimintamalliisi voi avata uusia markkinoita ja rakentaa asiakasuskollisuutta.

Näiden näkökulmien tarkastelu, fakta-perusteinen arviointi ja kehittäminen auttavat eettisen, ihmiskeskeisen ja kestävän kasvun vauhdittamiseksi tai käynnistämiseksi uudelleen. Jokainen näistä osa-alueista tarjoaa potentiaalisen vipuvarren kasvulle, ja osuvana yhdistelmänä ne voivat antaa voimakkaan sysäyksen kasvu-uralle.

 

Olisiko nyt energisoitumisen paikka? Ota yhteyttä, keskustellaan tarkemmin.

Erika Heiskanen

erika.heiskanen@juuriharja.fi

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT