Skip to content
Erika Heiskanen12.3.2024 14:152 min read

Uuteen kasvuun

Organisaatioilla on edessään ennennäkemättömiä kasvun mahdollisuuksia. Globalisaatio, digitalisaatio, tekoäly - muutamia mainitaksemme - ovat tuoneet täysin uudenlaisia mahdollisuuksia sijainnista ja toimialasta riippumatta. Mahdollisuuksiin tarttuminen vaatii uskallusta, näkemystä, resursseja ja yleensä myös paljon energiaa sekä rohkeutta.

Mahdollisuuksien lisäksi eteen on viime vuosina tullut myös uusia haasteita ulkoisista tekijöistä - kuten markkinoiden lyhytjänteisyydestä, sisäisiin tekijöihin - kuten työvoiman vaihtuvuuteen ja heikentyneeseen resilienssiin. Samalla vaaditaan yhä laadukkaampaa ja asiakkaan tarpeeseen tarkemmin osuvaa tekemistä. Kisa on yhä kovempi.

kasvu2_b

 

Kestävän kasvun olisi oltava kokonaisvaltaista, ja siinä olisi keskityttävä sekä sisäisiin että ulkoisiin tekijöihin. Tässä pohdintaasi kymmenen kysymystä tai asiaa, joita tarkastella kasvun uudelleen käynnistämiseksi:

Yrityskulttuuri ja etiikka: 
Edistääkö yrityskulttuurimme eettistä käyttäytymistä ja päätöksentekoa? Varmista, että yrityskulttuuri edistää eettisiä käytäntöjä, avoimuutta ja vastuullisuutta, mikä puolestaan luo luottamusta asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppaneiden kanssa.

Johtoryhmän elinvoimaisuus:
Osoittaako johtoryhmämme sellaista energisyyttä, sitoutumista työn tavoitteiden merkitykseen ja strategista selkeyttä, jota tarvitaan kasvun edistämiseksi? Yhtenäinen, tulevaisuudenuskoinen ja vastuullinen johtoryhmä mahdollistaa koko organisaation energisyyden.

Asiakasymmärrys: 
Olemmeko tutkineet perusteellisesti kohdemarkkinoidemme tarpeet ja mieltymykset? Asiakkaiden muuttuvan käyttäytymisen, tarpeiden ja mieltymysten ymmärtäminen mitatusti ja faktapohjaisesti on tunnetusti ja tutkitusti tärkeää. 

Työntekijöiden sitoutuminen ja työmoraali: 
Ovatko työntekijämme motivoituneita, sitoutuneita, ja onko heidän toimintansa linjassa visiomme kanssa? Tuntevatko työntekijät itsensä arvostetuiksi, kuulluiksi ja sitoutuneiksi? Työntekijöiden korkea työmoraali liittyy läheisesti tuottavuuden kasvuun ja innovoinnin lisääntymiseen. On myös tärkeää, että työntekijät tietävät ja ymmärtävät yrityksen globaalin kilpailutilanteen. 

Toiminnan tuottavuus: 
Onko organisaation rakenteissa, prosesseissa, toimintamalleissa ja vakiintuneissa käytänteissä pullonkauloja tai tehottomuutta, jotka haittaavat kasvua? Tutki sisäisiä prosesseja, toimitusketjun hallintaa ja teknologian käyttöä, ja etsi tehottomuuksia, joita voitaisiin virtaviivaistaa tuottavuuden parantamiseksi. Uskalla katsoa myös ihmisten tapaa toimia, tehdä yhteistyötä, jakaa tietoa ja auttaa toisiaan.

Innovointi ja sopeutuminen: 
Kuinka nopeasti ja tehokkaasti pystymme innovoimaan tai mukauttamaan tarjontaamme markkinoiden muutoksiin? Kestävän kasvun kannalta olennaista on, että yritys pystyy muuttamaan toimintaansa ja innovoimaan.

Taloudellinen terveys: 
Hallitsemmeko talouttamme tehokkaasti kasvun tukemiseksi? Analysoi yrityksen taloudellinen tilanne, mukaan lukien kassavirta, tulovirrat ja investoinnit kasvualoitteisiin, jotta voit varmistaa, että kasvustrategioilla on vankka taloudellinen perusta.

Strategiset kumppanuudet: 
Voisivatko strategiset kumppanuudet tai yhteistyö avata uusia kasvuväyliä? Selvitä mahdolliset kumppanit, joilla on vahva yhteinen arvopohja ja joiden visio on yhtenevä sinun visiosi kanssa. Millaisia täydentäviä vahvuuksia, resursseja tai markkinoille pääsyä he voisivat tuoda?

Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu: 
Ovatko eettisyys ja vastuullisuus vahvasti kasvustrategiassa mukana? Kuluttajat haluavat yhä useammin tehdä kauppaa sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat eettisesti. Lisäksi lisääntyvä regulaatio haastaa organisaatioita valitsemaan sellaisia alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, joiden vastuullisuus on kunnossa. Näiden arvojen sisällyttäminen liiketoimintamalliisi turvaa liiketoimintamahdollisuuksia.

Organisaatiokulttuuri: 
Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, miten organisaatiokulttuuri tukee strategian toteutumista? Onko kulttuuria mitattu, mitä siitä tiedetään ja mitä siitä luullaan? Ja mitä strategian onnistunut toteutuminen edellyttää? Ovatko ketteryys ja periksiantamaton ratkaisukeskeisyys onnistumisen eväitä vaiko esimerkiksi tarkkuus, systemaattisuus ja turvallisuus?

Näiden näkökulmien tarkastelu, faktaperusteinen arviointi ja kehittäminen auttavat eettisen, ihmiskeskeisen ja kestävän kasvun vauhdittamisessa tai käynnistämisessä uudelleen. Jokainen näistä osa-alueista tarjoaa potentiaalisen vipuvarren kasvulle, ja osuvana yhdistelmänä ne voivat antaa voimakkaankin sysäyksen kasvu-uralle.

 

Olisiko nyt energisoitumisen paikka? Ota yhteyttä, keskustellaan tarkemmin.

Erika Heiskanen

erika.heiskanen@juuriharja.fi