Juuriharja blogi

Miten varmistetaan Eettisen ohjeiston vaikuttavuus?

14.12.2015 11:08 Kategoriat: Code of Conduct - Eettinen ohjeisto

Millainen on hyvä ja vaikuttava Eettinen ohjeisto? Asiakashankkeistamme kertyneen kokemuksen myötä voidaan todeta, että Eettisellä ohjeistolla on aitoa vaikuttavuutta, kun

a) sen sisältö on laadukas ja tarkoituksenmukainen,

b) sen ympärille rakennetaan systemaattinen ja tavoitteellinen Eettinen ohjelma ja

c) vahvistetaan määrätietoisesti organisaation eettistä kulttuuria.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

1. On varmistuttava siitä, että eettisellä ohjeistolla on aito strateginen merkitys organisaation toiminnassa. Tämä edellyttää, että johto pohtii eettisten näkökulmien roolia liiketoiminnan kannalta: Miksi ja missä asioissa toiminnan eettisyyttä on syytä vahvistaa?

2. Ohjeiston laajuus, syvyys ja näkökulmat ovat merkityksellisiä – katsottiinpa niitä sitten liiketoimintastrategisesti, sidosryhmien odotuksista käsin tai henkilöstön arkisten huolien kannalta. Keskeistä on toteuttaa eettisten näkökulmien ja kysymysten tunnistaminen kaikkien henkilöstö- ja sidosryhmien vuoropuheluna. Näin sekä luodaan kykyä ja rutiinia eettisistä kysymyksistä keskustelemiseen että vahvistetaan eettisen ohjeiston merkityksellisyyttä jokaisen työntekijän arjessa.

3. Ohjeiston sisältöjä ja ilmaisumuotoja on arvioitava kriittisesti ja avoimesti. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm.: Mihin asetamme eettisyyden ”riman”? Onko ohjeisto innostava vai latistava? Onko ohjeistossa määriteltyjä asioita mahdollista mitata ja arvioida? Mitä ohjeiston toteutuminen edellyttää johtamisen toimenpiteinä?

4. Ohjeiston juurruttamiseksi laadittu Eettinen ohjelma on seikkaperäinen ja tavoitteellinen. Eettisen ohjelman rakentamiseen ja toteuttamiseen on varattu riittävästi resursseja ja se on kytketty organisaation muihin tavoitteisiin, kehittämistoimenpiteisiin ja arviointimenetelmiin. On myös olennaista, että Eettisen ohjelman toteutumisesta vastaa selkeästi nimetty henkilö tai ryhmä.

5. Organisaation Eettisen kulttuurin kehittymiseen panostetaan. Jotta eettinen ohjeisto ja ohjelma voisivat käytännössä toteutua, on tunnistettava organisaation kulttuurin ominaispiirteet: mikä edistää ja tukee eettisen toimintatavan toteutumista, mikä puolestaan haittaa ja hankaloittaa?

Käytännön kokemuksemme on, että näissä asioissa onnistuminen vaatii ns. iteratiivista pallottelua, ei ”top-down” eikä ”down-top”, vaan pikemminkin ”around and around” –lähestymistapaa. Mikä itse asiassa kuvaa hyvin myös sitä, että eettisen ohjeiston ja ohjelman tulee olla jatkuvan arvioinnin ja uudistamisen kohteena.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton pikaoppaamme "Eettinen ohjelma - Miten eettinen ohjeisto saadaan ohjaamaan arkista toimintaa?" saadaksesi vinkkejä toimivan Eettisen ohjelman rakentamiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Code of Conduct opas osa 2 - Eettinen ohjeisto

Kategoriat: Code of Conduct - Eettinen ohjeisto

Jari Salo

Kirjoittanut Jari Salo

Pysy ihmisenä. Tilaa Juuriharjan blogi.

Pysy ihmisenä.
Tilaa Juuriharjan blogi.