Skip to content
joakim-honkasalo-783494-unsplash
Sari Puurtinen11.10.2017 9:552 min read

Kunnan toiminnan eettisyys kiinnostaa ja puhututtaa kuntalaisia

Eettiset kysymykset ovat tärkeitä ja merkityksellisiä kuntien johtamisessa. Lähes 90 prosenttia Kuntajohtajien etiikkabarometriin 2016- 2017 vastanneista kunnanjohtajista oli väitteestä melko tai samaa mieltä.

 

joakim-honkasalo-783494-unsplash

 

Minkälaisia eettisiä haasteita kunnissa kohdataan?

Kunnan työyhteisöjen sisäiset asiat, työtovereiden häirintä ja epäreilu käyttäytyminen koetaan tavallisina eettisinä ongelmina. 

Kuntalaisten kiinnostukseen ja aloitteellisuuteen on syytä reagoida vähintäänkin arvostavasti. Virkamiehen tai poliittisen päättäjän epäasiallisella vastauksella voi olla kauaskantoiset seuraukset kunnan maineen, arvostuksen ja luottamuksen kannalta. Kunnissa kaivataan tarkempia eettisiä ohjeistuksia sosiaalisen median käyttöön.  

Asiakkaiden kohtaamisessa ja toimien hoitamisessa on petrattavaa. Viivyttely, tiedon panttaaminen, vaikean virkakielen käyttö sekä asioiden käsittelyyn vaikuttaminen esteellisyydestä huolimatta ovat eettisesti ongelmallista toimintaa. Kunnan toiminnan eettisyys kiinnostaa ja puhututtaa kuntalaisia. Kuntien onkin syytä kiinnittää toimintansa eettisyyteen enemmän huomiota ja muuttaa toimintatapoja entistä eettisemmiksi.   

 

Mihin tilanteisiin eettisiä ohjeita ja arvioivaa keskustelua kaivataan?

Harvalla kunnalla on eettisiä yleisohjeita. Erityisiä ohjeita on laadittu virkamiehille suotavaan ulkopuolisen kestitykseen, lahjojen antamiseen ja vastaanottoon sekä virka-aseman ja työajan käyttöön esteellisyyttä ja jääviystilanteita huomioiden.

Eettisten ongelmien esiintyessä moni kunta on tarkentanut sisäisiä ohjeistuksiaan. Hyvä niin. Yksittäiset ja harvakseltaan ilmenevät tilanteet edellyttävät aina yhtenäisen linjan tarkistamista. Rajanvetoa ja linjatarkistuksia tulee tehdä kuitenkin säännöllisesti, ei vain erikoistapauksissa.

Arvioivaa keskustelua kunnan toiminnan eettisyydestä tulisi käydä kaikilla toiminnantasoilla. On tärkeää tunnistaa arkisiä tilanteita, jotka kaipaavat yhteistä keskustelua ja selkeämpiä pelisääntöjä. Epäselvät toimintatavat, suhmurointi, epäoikeudenmukainen kohtelu syövät motivaatiota ja sitoutumista, heikentävät työhyvinvointia ja työn sujuvuutta. Arvokasta työaikaa käytetään väärin ja tuhlataan onnettomiin asioihin.   

 

Tekeekö lakien ja säädösten noudattaminen kunnan toiminnasta eettistä?

Pyytäessäni kunnan luottamushenkilöitä arvioimaan oman kuntansa toiminnan eettisyyttä, olen törmännyt erilaisiin arviointiperusteluihin. Osa kokee kunnan toiminnan olevan eettistä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä noudattamalla. Vaikka lakeja ja säädöksiä tulee noudattaa, ei niiden pelkkä noudattaminen tee kunnan toiminnasta eettistä. Lakeihin vetoaminen kertoo pikemminkin harmaalle vyöhykkeelle menemisestä. Hyvää hallintotapaa ja luottamusta on koeteltu.  

Osa luottamushenkilöistä perustelee toiminnan eettisyyttä maalaisjärjellä. ”Jokainen aikuinen tietää, mikä on oikein tai väärin ja toimii sen mukaisesti".

Eettisiä ongelmia vähätellään pitämällä niitä yksittäistapauksina, voimakkaiden persoonallisuuksien yhteentörmäyksinä, totuttuina toimintatapoina, maan tapoina ja tilanteina, joihin ei tarvitse tai niihin on turha puuttua. Aika hoitaa ongelmat. Kunnan toimintatapaa on pidetty eettisenä myös silloin, kun se on samanlaista, kuin naapurikunnan toiminta tai silloin, kun ei ole jääty mistään kiinni. 

 

Miten eettisyyttä voidaan kunnissa kehittää?

Yleisiä ohjeita ja tiukkaa sääntelyä enemmän kunnissa kaivataan hyvän hallinnon säännösten selkeyttämistä ja yhteistä monipuolista keskustelua eettisistä ongelmista. 

Eettisiä ohjeitakin tarvitaan, mutta sellaisia, jotka vastaavat kunnassa tunnistettuun eettiseen ongelmaan. Tärkeimpänä nähdään molemminpuolisen luottamuksen vahvistaminen ja rohkeus puuttua vaikeisiinkin eettisiin kysymyksiin. 

 

Juuriharjan vinkit eettisen osaamisen päivittämiseksi:

1. Esimiesten eettisen osaamisen valmiuksien lisääminen

Suurimmat eettiset kysymykset liittyvät kunnan sisäisiin asioihin ja työyhteisön toimintaan.

2. Työyhteisön toiminnan kehittäminen

Eettisten tilanteiden ennakointi, nopea reagointi ongelmatilanteisiin, empatiakyky, reilu kohtelu ja arvopohjainen työskentely

3. Kokemusten jako, tietoisuuden lisääminen ja eettisten ongelmien tunnistaminen

Tutkimusten mukaan ainoastaan 16,3 % johtajista tunnistaa eettisiä kysymyksiä työssään. Toimintatapoja tulee kehittää niin, että eettisiin kysymyksiin puuttutaan. Johtajilta edellytetään nykyistä parempaa tuntemusta siitä, mitkä tilanteet edellyttävät eettistä harkintaa ja linjanvetoja.

4. Vuorovaikutuksen parantaminen kuntaorganisaation sisällä ja kuntalaisten parissa

Avoin vuoropuhelu kuntalaisten ja kunnan yhteistyötahojen kanssa on tärkeää myös kunta-asioiden valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta.

5. Luottamushenkilöiden valmennus ja koulutus

Eettiset kysymykset liittyvät päätöksentekoon sekä virkamiesvalmistelussa olevien asioiden valmistelutyön aloittamiseen ja valmisteluissa huomioitaviin asioihin. Erilaiset jääviyskysymykset, eturistiriitatilanteet ja epäasiallisen suosiminen esiintyminen kuntapolitiikassa lisää tarvetta yhteiseen keskusteluun.

6. Hyvää hallintotapaa koskevien säännöksien ja toimintatapaohjeiden selkiyttäminen

 

Tutustu maksuttomaan oppaaseemme Miksi ja miten laatia Code of Conduct eli eettinen ohjeisto? 

Kerromme siinä, mitä Code of Conductilla tarkoitetaan, miten eettinen ohjeisto tulisi laatia ja miten eettiset pelisäännöt luodaan!

Code of Conduct opas - lataa PDF

 

 

 

 

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT