Skip to content
Juuriharjan johtoryhmävalmennukset
Rea Klingberg24.11.2021 9:072 min read

Huippujohtoryhmä palaa säännöllisesti peruskysymysten äärelle

Johtoryhmätyöskentelyn peruskallion muodostavat yhdessä pohditut vastaukset syvälle meneviin ydinkysymyksiin.  Mitä enemmän ympärillä on epävarmuutta ja muutosta, sitä tärkeämpää on pysähtyä pohtimaan yhdessä näitä kysymyksiä. Yhtä lailla, mitä korkeammalle johtoryhmä on asettanut riman omalle työskentelylleen, sitä oleellisempia nämä kysymykset ovat. Keskustelu itsessään on vähintään yhtä tärkeää kuin vastaukset. Se lujittaa ryhmää ja vahvistaa psykologista turvallisuutta. 


Johtoryhmävalmennuksessa pysähdymme poikkeuksetta yhdessä näiden kysymysten äärelle. Organisaation tilanne ja strategia luovat aina omat sävynsä keskusteluun ja tarkentavat kysymyksiä.

JH blogi linnut 2021


Mikä on johtoryhmän missio?

Miksi me (johtoryhmä) olemme olemassa? Tällä peruskysymyksellä on tärkeä selkeyttävä tehtävä: Mihin meitä juuri nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan? Johtoryhmän missiota määritellessä on tärkeä ottaa mukaan ympäröivä systeemi ja tärkeiden sidosryhmien odotukset. Kun johtoryhmän tarkoitus on yhdessä selkiytetty, on yhteinen priorisointi myös merkittävästi helpompaa. Tällä on selkeyttäviä vaikutuksia koko organisaation toimintaan.

 

Miten työskentelemme parhaiten ja tuloksellisimmin yhdessä?

Jotta johtoryhmän työskentely tuottaa haluttuja tuloksia, on sen jäsenten tärkeää tuntea toisensa. Mitä kukin tuo ryhmään ja mitä voisi tuoda vielä enemmän, jotta yhteinen työskentely olisi entistä tuottavampaa ja mielekkäämpää? Tämä tieto ja tuntemus kertyy yhteistyön kautta, mutta sitä voi myös kiihdyttää pysähtymällä syvän palautekeskustelun äärelle. 

Virkistävää voi olla myös miettiä asiaa yhdessä tavoitetilan kautta: Millaista johtoryhmäkokemusta haluamme yhdessä tavoitella? Toista tukevaa? Yhteistä vastuunkantoa? Helppoutta ja sujuvuutta? Energisoivaa? Tarpeen tullen joustavaa? Avointa ja arvostavaa? Samalla johtoryhmä tulee laatineeksi itselleen myös toimivan mittariston, jonka toteutumista on hyvä reflektoida säännöllisesti. 

 

Miten huolehdimme omasta kehittymisestämme ja jatkuvasta oppimisesta?

Johtoryhmätyöskentely säilyy elävänä ja mielekkäänä, kun se kehittyy ja muuntuu tarpeiden mukaan ja tarjoaa jäsenilleen oppimiskokemuksia. Siksi on tärkeää säilyttää myös yhteinen oppiminen agendalla ja tehdä edistyminen näkyväksi omalle ryhmälle sopivalla tavalla. Millaisia käytäntöjä juuri me tarvitsemme, jotta saavutamme tämän tavoitteen? Miten reflektoimme edistymistä ja oppimista yhdessä? 

Reflektoimaan pysähtyminen tasapainottaa ryhmää ja auttaa siirtymään tarkastelemaan ryhmän toiminnan eri tasoja. Useimmiten reflektointi tukee myös hektisestä operatiivisemmasta sykkeestä irrottautumista ja auttaa näkemään isomman kuvan.

 

Miksi johdan?

’Miksi johdan’ on aito johtamisen nuotiopiirikysymys. Ajatusten jakaminen johtoryhmäkollegojen kanssa omista perimmäisistä johtamismotiiveista siten, että tulee syvällisesti kuulluksi, on erittäin vaikuttava kokemus. Yhdessä tämän kysymyksen äärellä olo ja ymmärryksen lisääminen vaikuttavat sekä yksilöön että ryhmään. Sekä itsetuntemus että ryhmän tuntemus syvenevät. Tämä vapauttaa energiaa ja tekee toiminnasta hyvällä tavalla tietoisempaa.

Kun oma johtoryhmäsi kaipaa sparrausta, ota meihin yhteyttä. Tuemme ja haastamme teitä kehittymään ryhmänä ja yksilöinä seuraaviin ajatuksiin perustuen:

  • Johtoryhmän sparraus tapahtuu vahvalla coaching-otteella. 
  • Keskiössä on yhteinen, jäsentävä keskustelu ja reflektio.
  • Asioiden tarkastelu on kokonaisvaltaista ja systeemistä, eri näkökulmia (mm. eri sidosryhmien odotukset, strategiset tavoitteet, ihminen arvoineen ja tunteineen, aikaperspektiivi) huomioon ottavaa.
  • Sparrauksessa keskitytään johtoryhmän ja prosessin nostamiin kriittisiin teemoihin ja kysymyksiin.
  • Tekemisen rytmiä ja tapoja vaihdellaan joustavasti, jotta saadaan tuloksia aikaan, energia pysyy hyvänä ja yhteistyö mielekkäänä. 
  • Syötteinä käytetään tarvittavissa määrin erilaisia teoreettisia viitekehyksiä. 
  • Luottamuksellisessa ilmapiirissä on turvallista nostaa esiin eettisiä dilemmoja ja pysähtyä tiedostamaan niitä syvemmin ja hakea yhdessä ratkaisua monimuotoisiin, kiperiin haasteisiin. 

OTA YHTEYTTÄ

Oman johtamisesi kehittämiseen löydät vinkkejä ja harjoituksia Executive Coaching -oppaastamme:

Executive Coaching -opas

 

- Rea Klingberg

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT