Skip to content
Code of Conduct ja ESG
Sofia Nevala14.5.2024 13:131 min read

ESG-näkökulmat osaksi eettisiä periaatteita

Vastuullisuustyössä eri asioiden huomioon ottaminen voi joskus tuntua loputtomilta yksityiskohdilta, kirjainyhdistelmähirviöiltä, lippulappusiltakin – kaiken keskellä asioiden aito merkitys voi päästä unohtumaan. Voimaan tulleet uudet vastuullisuusdirektiivit, kuten CSRD, CSDDD jne. tuovat vihdoin selkeyttä ja yhteismitallisuutta vastuullisuustyöhön, mutta samalla lisäävät yksityiskohtien määrää.

JH blogi CoC ja ESG

Kaikella vastuullisuussääntelyllä on onneksi vahva ja kohtuullisen yhtenäinen perusta. Tekemistä sekä osaamisen karttumista helpottaa, kun vastuullisuuden näkökulmia ja asioita, sekä tavoitteita vie läpi kaikessa linjakkaasti. Ensin yleisemmällä tasolla ja vähitellen yhä syvemmälle yksityiskohtiin pureutuen. Samalla osaaminen syventyy, fokus pysyy helpommin kirkkaana ja tekeminen tuottaa tuloksia. Käytäntöön vieminen vaatii kuitenkin aivojumppaa ja aherrusta. Siksi nopea brief ESG-näkökulmien integroimisesta eettisiin periaatteisiin (Code of Conduct).

Ennakoiva lainsäädännön huomioon ottaminen

Eettisiä periaatteita laadittaessa on voimassa olevan lainsäädännön lisäksi otettava huomioon myös tuleva lainsäädäntö. Tällä hetkellä suurennuslasin alla tulisi olla erityisesti EU:n lainsäädäntökehys, kuten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) ja EU:n taksonomia, sekä ihmisoikeuslähtöinen toimintatapa.

ESG-näkökulmat mukaan strategialähtöisesti

ESG-näkökulmien vaikutus eettisten periaatteiden painopisteisiin ja linjauksiin riippuu organisaation toimialasta, strategiasta, tavoitteista sekä nykytilasta. Eettisten ohjeiden tulisi kattaa kaikki ESG:n pääulottuvuudet:

  • Ympäristövastuu: sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja lajikadon hidastamiseen, esimerkiksi päästöjen vähentäminen, kiertotalous ja uusiutuva energia
  • Sosiaalinen vastuu: sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, monimuotoisuuden edistäminen, työntekijöiden oikeudet, lähiyhteisöt ja sidosryhmäyhteistyö
  • Hallinnollinen ja taloudellinen vastuu: sitoutuminen eettisyyteen ja läpinäkyvyyteen, kuten harmaan talouden vastaiset toimet, korruption ehkäisy ja läpinäkyvyys, eettinen päätöksenteko.


Tavoiteltavaa olisi löytää risteäviä teemoja, joiden avulla organisaation toiminta yltää erinomaiselle tasolle. Esimerkiksi ympäristövastuun tuominen mukaan eettisiin periaatteisiin voi vahvistaa ymmärrystä ympäristöratkaisujen, taloudellisuuden sekä resurssitehokkuuden ytimellisestä linkittymisestä toisiinsa. Jos esimerkiksi hukataan vähemmän raaka-aineita, se vähentää kustannuksia ja usein myös työtä. Tärkeää on myös keskustelun ja ymmärryksen lisääminen toiminnalle keskeisiin aiheisiin liittyen.

 

Säännölliset päivitykset

ESG-kenttä muuttuu jatkuvasti tieteen, teknologian ja lainsäädännön kehityksen myötä. On ehdottoman tärkeää, että eettisiä ohjeita päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaavat muuttuviin odotuksiin. Aktiivinen sitoutuminen auttaa organisaatioita pysymään kilpailukykyisenä, rakentamaan luottamusta sidosryhmien keskuudessa ja turvaamaan sekä mainetta että kestävää menestystä.

Miten tämän kaiken ehtii, kun kädet ovat muutenkin täynnä työtä? Ota yhteyttä, katsotaan yhdessä. Autamme mielellämme niin eettisten periaatteiden laadinnassa, juurruttamisessa kuin päivittämisessäkin. 

OTA YHTEYTTÄ


- Sofia Nevala