Skip to content
Jari Salo9.11.2010 21:251 min read

Organisaatiokulttuurin eettisyys vähentää johtajien stressiä ja lisää työn imua.

Vastavalmistunut, suomalaisella johtaja-aineistolla tehty tutkimus (Huhtala, ym., 2010) kysyy:
Tukeeko organisaatiokulttuurin eettisyys johtajien työhyvinvointia?
Ja vastaa: Kyllä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että organisaatiokulttuurin eettisyys:

1) vähentää johtajien stressiä ja
2) lisää johtajien työimua ja sitoutumista.

Kun johtaja - tai itseasiassa kuka tahansa työntekijä - tunnistaa työssään eettisen ongelman, hän joutuu miettimään kuinka se tulisi ratkaista. Hyvässä eettisessä kulttuurissa hän voi tukeutua selkeästi sovittuihin toimintaperiaatteisiin tai ottaa asian puheeksi ja keskustella kollegojensa tai esimiestensä kanssa ja päätyä näin yhdessä koeteltuun ja hyväksyttyyn ratkaisuun.

Mutta jos pelisäännöt ovat epäselvät tai asioista ei ole tapana yhdessä keskustella, muodostuukin tilanne nopeasti stressaavaksi. Johtaja jää yksin moraalisen dilemmansa kanssa. Työssä jaksamisen kannalta kuluttavinta on, jos käytännössä tarjolla olevat vaihtoehdot tuntuvat lisäksi olevan omien tai organisaation periaatteiden vastaisia.

Kiinnostavaa on, että johtajien sitoutuminen työhönsä, työn imu, on myös riippuvainen organisaatiokulttuurin eettisyydestä. Kenties se, että eettiset kysymykset eivät ole tabu, vaan tunnistettu ja tunnustettu osa arkista johtamistyötä on suorastaan innostavaa? Vai onko kyse yksinkertaisesti siitä, että haluamme olla ylpeitä omasta työpaikastamme? Kun kulttuuri on eettisesti vahva, on se myös merkki siitä, että tahtotila "oikein" tekemiseen on vahva. Sellaisessa työpaikassa on motivoivaa olla töissä.

Eettisen organisaatiokulttuurin kehittäminen ei siis ainoastaan pienennä väärinkäytösten ja virhearviointien riskiä, vaan se myös lisää positiivisia ilmiöitä: johtajat voivat hyvin ja ovat sitoutuneita työhönsä!

On siis syytä kerrata eettisen organisaatiokulttuurin kehittämisen kulmakivet:

 • Työyhteisössä on ensinnäkin linjattava selkeät pelisäännöt: millaiset asiat ja tekemiset ovat oikein tai väärin.
 • Olennaista hyvässä eettisessä kulttuurissa on kuitenkin se, mitä linjausten jälkeen tapahtuu:
  • Kuinka näiden oikein-väärin linjausten mukaista toimintaa tuetaan?
  • Ovatko kannustinjärjestelmät ja tavoitteenasetanta linjassa eettisten päämäärien kanssa?
  • Tulevatko arjen eettiset kysymykset esiin, vai piilotellaanko niitä?
  • Onko niistä mahdollista käydä keskustelua, miten?
  • Rohkaiseeko johto toimimaan eettisten periaatteiden mukaisesti - ja toimivatko johtajat itse esimerkillisesti?

Yllättävän monitahoisia kysymyksiä, kun pysähtyy pohtimaan.

- Jari

Huhtala, Feldt, Lämsä, Mauno ja Kinnunen (2010). Does the Ethical Culture of Organisations Promote Managers’ Occupational Well-Being? Investigating Indirect Links via Ethical Strain. Journal of Business Ethics (painossa)

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT