_DSC5829.jpg

juuriharja_sin.svg

Palvelut - Eettinen toimintakulttuuri

Jokainen organisaatio ponnistelee kohti tavoitteidensa saavuttamista. Joidenkin tekeminen näyttää helpolta ja tuottaa onnistumisia, toisilla elämä on jatkuvaa kompurointia. Autamme asiakkaitamme rakentamaan johtamisen käytäntöjä ja kehittämään kyvykkyyksiä, joiden avulla toiminta selkiytyy ja sekä tuottavuus että hyvinvointi kasvavat yhä erinomaisemmiksi. Saatavilla ovat myös työkalut organisaatiokulttuurin johtamiseen ja kehittämiseen.

Arvot toiminnan perustana

Nyt on arvojen renessanssin aika. Ihmiset hakevat mielekkyyttä ja merkitystä työlleen. Säätämisen, kiireen ja suorittamisen keskellä kaivataan lujaa ja luotettavaa perustaa tekemiselle. Jotakin, johon voi nojata.

Arvot ovat organisaation kulttuurin perusta.  Parhaimmillaan ne ohjaavat johtamista ja arjen tekemistä joustavasti, mielekkäästi ja väljästi. Turhista ohjeistuksista päästään eroon. Yhteiset arvot helpottavat yhteistyötä ja lisäävät toiminnan ennustettavuutta.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Eettiset periaatteet - Code of Conduct

Organisaation keinoja tavoitteiden saavuttamisessa rajaavat erilaiset lait ja säädökset, joita on noudatettava. Ulkoisten rajoitteiden lisäksi organisaation on syytä linjata itse itselleen omat eettiset periaatteet. Eettisten periaatteiden tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat strategisten tavoitteiden toteutumisen huomioiden niin sisäiset kuin ulkoiset odotukset: ”Miksi ja missä asioissa toimintamme eettisyyttä on syytä varmistaa ja vahvistaa?”

TUTUSTU PALVELUUN

 

Tuottava ja tehokas toimintakulttuuri - Lean

Pähkinänkuoressa Leanissa on kyse lisäarvon tuottamisen maksimoimisesta niin, että samalla minimoidaan hukkaa - eli tuotetaan asiakkaalle enemmän vähemmällä. Erityisen ajattelumallista tekee se, että tarkoitus ei ole repiä tuottavuutta ihmisten selkänahasta, vaan löytää keinoja ja tapoja toimia yhä fiksummin, tehdä yhä vähemmän hukkaa. Leanin ydin on toimintakulttuurissa, jossa työmääristä, prosessien toimivuudesta ja toimimattomuuksista keskustellaan avoimesti ja niitä kehitetään jatkuvasti.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Rohkea ja vastuullinen esihenkilötyö

Eettinen ja energinen valmennus lähtee esihenkilötyön arjesta. Onnistuneista ja harmaistakin arjen tilanteista, joita esihenkilöt haluavat jakaa ja joihin he haluavat löytää uusia ratkaisuja. Sellaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka perustuvat organisaation arvopohjaan ja joita voidaan löytää esimerkiksi moraalisen mielikuvituksen keinoja käyttäen.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Tiimien kehittäminen

Uusi tiimi on saatava nopeasti lentoon ja vanhankin tiimin ote kaipaa joskus tuoreutusta. Jokainen tiimi tarvitsee säännöllisesti keskustelua olemassaolonsa oikeutuksesta.  Keskustelua siitä mitä tarkoitusta varten työtä tehdään. Jokaisen tiimin jäsenen on myös tärkeä tuntea olevansa arvokas lisä tiimiin. Tiimi-coaching auttaa tiimiä (esim. kehittämis-, asiakkuus- tai projektitiimiä) ja sen yksilöitä saamaan potentiaalinsa entistä paremmin käyttöön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Eettisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen

Eettisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen on strateginen työkalu hallitusten ja johtoryhmien työskentelyn tueksi. Haastamme tunnistamaan strategian eettiset riskit ja mahdollisuudet sekä vastuullisuusteemat, jotka voivat joko nostaa organisaation onnistumisen uudelle tasolle tai kampittaa menestyksen. Autamme myös rajaamaan organisaation vaikutuspiirin perustellusti, jolloin jäsentyy se, mistä kaikesta organisaatio on vastuussa ja mistä ei ole. 

TUTUSTU PALVELUUN

 

Organisaatiokulttuurin strateginen mittaaminen

Uuden strategian luominen edellyttää useimmiten muutosta, myös yrityskulttuurissa. Itsessään ei ole olemassa hyvää tai huonoa organisaatiokulttuuria, vaan sen arvo on organisaatiokulttuurin potentiaalissa tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Tutkimusten mukaan vain noin 10 % strategioista toteutuu aiotulla tavalla. Jos koet, että hyvistä yrityksistä huolimatta strategianne jää aina puolitiehen tai muutokset menevät liian tahmeasti läpi, voi olla paikallaan mitata organisaatiokulttuurinne luotettavasti.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Corporate Ethical Virtues

Eettinen toimintakulttuuri vahvistaa tutkitusti organisaation innovaatiokyvykkyyttä. Eettisen kulttuurin kehittäminen alkaa tunnistamalla tekijät ja toimintatavat, jotka joko edistävät tai haittaavat organisaation eettisesti kestävää toimintaa. Tunnistamisessa on apuna professori Muel Kapteinin kehittämä Corporate Ethical Virtues (CEV)-mittari. CEV  sopii työkaluksi organisaation ylimmälle johdolle, organisaation ja henkilöstön kehittämisestä vastaaville sekä sisäisestä tarkastuksesta vastaaville henkilöille.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Whistleblowing

Riski väärinkäytöksille on aina olemassa yritystoiminnassa. Jotta ongelmat saadaan esiin, on tärkeää tarjota henkilöstölle mahdollisuus raportoida havaitsemistaan väärinkäytöksistä anonyymisti ilman syyllistämisen tai koston uhkaa. Laki edellyttää whistleblowing -järjestelmää Suomessa jo kaikilta pörssiyhtiöiltä sekä finanssimarkkinoilla toimivilla yrityksillä, mutta ongelmiin tarttumisen mahdollistava whistleblowing -kanava on tärkeä jokaiselle eettisyyteen pyrkivälle yritykselle ja yhteisölle. 

TUTUSTU PALVELUUN

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg