_DSC5829.jpg

juuriharja_sin.svg

Palvelut - Arviointimenetelmät

Jokainen organisaatio ponnistelee kohti tavoitteidensa saavuttamista. Joidenkin tekeminen näyttää helpolta ja tuottaa onnistumisia, toisilla elämä on jatkuvaa kompurointia. Autamme asiakkaitamme rakentamaan johtamisen käytäntöjä ja kehittämään kyvykkyyksiä, joiden avulla toiminta selkiytyy ja sekä tuottavuus että hyvinvointi kasvavat yhä erinomaisemmiksi. Saatavilla ovat myös työkalut organisaatiokulttuurin johtamiseen ja kehittämiseen.

Organisaatiokulttuurin strateginen mittaaminen

Uuden strategian luominen edellyttää useimmiten muutosta, myös yrityskulttuurissa. Itsessään ei ole olemassa hyvää tai huonoa organisaatiokulttuuria, vaan sen arvo on organisaatiokulttuurin potentiaalissa tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Tutkimusten mukaan vain noin 10 % strategioista toteutuu aiotulla tavalla. Jos koet, että hyvistä yrityksistä huolimatta strategianne jää aina puolitiehen tai muutokset menevät liian tahmeasti läpi, voi olla paikallaan mitata organisaatiokulttuurinne luotettavasti.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Corporate Ethical Virtues

Eettinen toimintakulttuuri vahvistaa tutkitusti organisaation innovaatiokyvykkyyttä. Eettisen kulttuurin kehittäminen alkaa tunnistamalla tekijät ja toimintatavat, jotka joko edistävät tai haittaavat organisaation eettisesti kestävää toimintaa. Tunnistamisessa on apuna professori Muel Kapteinin kehittämä Corporate Ethical Virtues (CEV)-mittari. CEV  sopii työkaluksi organisaation ylimmälle johdolle, organisaation ja henkilöstön kehittämisestä vastaaville sekä sisäisestä tarkastuksesta vastaaville henkilöille.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Leadership EDGE© 360°

Eettisenä johtajana kehittyminen perustuu kykyyn reflektoida omaa tekemistä, ajattelua ja tunteita. Muilta saatu palaute on tärkeä lisä omalle kasvulle. Leadership EDGE© 360° -arviointi on Juuriharjan kehittämä eettisen johtamisen mittari. Sen viitekehyksinä toimivat eettisen johtamisen kivijalka (Park, 1998) ja eettisen johtamisen kehittämisen kehä (Heiskanen & Salo, 2007).

TUTUSTU PALVELUUN

 

Peili-käyttäytymisprofiili

Ihmisen oma käsitys toimintatavastaan on usein jossain määrin erilainen kuin muilla ihmisillä. Siksi pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset antavat usein vaillinaisen kuvan ja epäonnistuvat kehitystavoitteiden määrittelyssä. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö itse ei ole tunnistanut.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Extended Disc

Tuottavuuden  ja hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että ihmiset saavat hyödyntää omia vahvuuksiaan työssään. Toimiva yhteistyö edellyttää myös muiden vahvuuksien tuntemista ja erilaisuuden hyödyntämistä. Extended Disc kartoittaa henkilön luontaista käyttäytymistä, luontaisine vahvuuksine ja kehittymisalueineen. Extended Disc kasvattaa ymmärrystä itsestä ja muista. Tämä tuottaa merkittävää lisäarvoa: työn mielekkyys ja tulokset paranevat.

TUTUSTU PALVELUUN

 

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg