<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
_DSC5829.jpg

juuriharja_sin.svg

Palvelut

Jokainen organisaatio ponnistelee kohti tavoitteidensa saavuttamista. Joidenkin tekeminen näyttää helpolta ja tuottaa onnistumisia, toisilla elämä on jatkuvaa kompurointia. Autamme asiakkaitamme rakentamaan johtamisen käytäntöjä ja kehittämään kyvykkyyksiä, joiden avulla toiminta selkiytyy ja sekä tuottavuus että hyvinvointi kasvavat yhä erinomaisemmiksi. Saatavilla ovat myös työkalut organisaatiokulttuurin johtamiseen ja kehittämiseen.

Eettinen johtaminen

Moni johtaja ja organisaatio uskoo, että heidän johtamisensa laatu on parempi kuin se todellisuudessa onkaan. Keskeinen osa johtamisen ja varsinkin eettisen johtamisen kehittämistä on rehellinen ja taitava itsereflektio. Johtajat vaikuttavat omalla esimerkillään koko organisaation toiminnan sävyyn. Jokainen työntekijä katsoo tarkoin, miten oma pomo toimii ja työyhteisön toimintatavat linjautuvat sen mukaisesti - riippumatta siitä, mitä virallisissa ohjeissa tai periaatteissa on kirjattu.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Eettinen ja energinen johtoryhmä

Johtoryhmän kyky johtaa yhdessä ratkaisee organisaation tulevaisuuden. Organisaatio ei pysty ylittämään oman johtoryhmänsä kapasiteettia.  Voittava johtoryhmä saa aikaan huikeita tuloksia ja kukoistavan organisaation. Onnistuminen lähtee ihmisistä. Itsen kanssa työskentely ja laaja-alainen reflektio pohjustavat muutosta ja vahvistavat eettisen johtamisen kompetenssia. Juuriharja haastaa venymään ajattelussa ja jäntevöittää etenemistä kohti tavoitteita.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Executive Coaching

Organisaation johdossa on usein yksinäistä ja vastuu liiketoiminnan tavoitteista painaa. Johtajalla ei tunnu olevan aikaa pysähtyä ajattelemaan juuri sitä, mikä olisi kaikkein tärkeintä. Systeemin kompleksisuus ja yksityiskohtien lukumäärä edellyttävät syventynyttä, laadukasta ajattelua. Johdossa joutuu kantamaan asioita ja huoliakin, joita ei voi jakaa muiden kanssa. Kollegatkaan eivät aina uskalla haastaa ja tarjota vilpitöntä palautetta kehittämisen polttoaineeksi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Extended Disc

Tuottavuuden  ja hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että ihmiset saavat hyödyntää omia vahvuuksiaan työssään. Toimiva yhteistyö edellyttää myös muiden vahvuuksien tuntemista ja erilaisuuden hyödyntämistä. Extended Disc kartoittaa henkilön luontaista käyttäytymistä, luontaisine vahvuuksine ja kehittymisalueineen. Extended Disc kasvattaa ymmärrystä itsestä ja muista. Tämä tuottaa merkittävää lisäarvoa: työn mielekkyys ja tulokset paranevat.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Operaatio Juuriharja

Operaatio Juuriharja on hämmästyttävä valmennus, joka on tarkoitettu kunnianhimoisille ja rohkeille johtajille. Johtajille, jotka haluavat ja uskaltavat tutkia rehellisesti oman johtamisensa eettisiä ulottuvuuksia ja rakentaa systemaattisesti oman organisaationsa eettistä kyvykkyyttä. Matkan aikana oman johtamisesi arvopohja kirkastuu, kykysi tarttua eettisiin dilemmoihin kasvaa ja keinovalikoimasi johtaa yhä oikeudenmukaisemmin ja tuottavuutta edistäen vahvistuu. Johtamisotteestasi tulee yhä tietoisempi ja siten vaikuttavampi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Leadership EDGE© 360°

Eettisenä johtajana kehittyminen perustuu kykyyn reflektoida omaa tekemistä, ajattelua ja tunteita. Muilta saatu palaute on tärkeä lisä omalle kasvulle. Leadership EDGE© 360° -arviointi on Juuriharjan kehittämä eettisen johtamisen mittari. Sen viitekehyksinä toimivat eettisen johtamisen kivijalka (Park, 1998) ja eettisen johtamisen kehittämisen kehä (Heiskanen & Salo, 2007).

TUTUSTU PALVELUUN

 

Arvot toiminnan perustana

Nyt on arvojen renessanssin aika. Ihmiset hakevat mielekkyyttä ja merkitystä työlleen. Säätämisen, kiireen ja suorittamisen keskellä kaivataan lujaa ja luotettavaa perustaa tekemiselle. Jotakin, johon voi nojata.

Arvot ovat organisaation kulttuurin perusta.  Parhaimmillaan ne ohjaavat johtamista ja arjen tekemistä joustavasti, mielekkäästi ja väljästi. Turhista ohjeistuksista päästään eroon. Yhteiset arvot helpottavat yhteistyötä ja lisäävät toiminnan ennustettavuutta.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Eettiset periaatteet - Code of Conduct

Organisaation keinoja tavoitteiden saavuttamisessa rajaavat erilaiset lait ja säädökset, joita on noudatettava. Ulkoisten rajoitteiden lisäksi organisaation on syytä linjata itse itselleen omat eettiset periaatteet. Eettisten periaatteiden tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat strategisten tavoitteiden toteutumisen huomioiden niin sisäiset kuin ulkoiset odotukset: ”Miksi ja missä asioissa toimintamme eettisyyttä on syytä varmistaa ja vahvistaa?”

TUTUSTU PALVELUUN

 

Ryhmä-coaching

Ajatusten jakaminen ja valmentava tuki vievät jatkuvan kehittämisen tielle ja vahvistavat yhteistä suuntaa. Ryhmä-coaching tuottaa uusia ratkaisumalleja organisaatioon erilaisiin tilanteisiin nopealla ja ketterällä tavalla sitouttaen osallistujat saattamaan ajatukset ja toimintamallit käytäntöön. Ryhmä-coaching sopii hyvin esimiesten ja muiden ammatillisten ryhmien kehittämiseen.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Tuottava ja tehokas toimintakulttuuri - Lean

Pähkinänkuoressa Leanissa on kyse lisäarvon tuottamisen maksimoimisesta niin, että samalla minimoidaan hukkaa - eli tuotetaan asiakkaalle enemmän vähemmällä. Erityisen ajattelumallista tekee se, että tarkoitus ei ole repiä tuottavuutta ihmisten selkänahasta, vaan löytää keinoja ja tapoja toimia yhä fiksummin, tehdä yhä vähemmän hukkaa. Leanin ydin on toimintakulttuurissa, jossa työmääristä, prosessien toimivuudesta ja toimimattomuuksista keskustellaan avoimesti ja niitä kehitetään jatkuvasti.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Rohkea ja vastuullinen esimiestyö

Eettinen ja energinen valmennus lähtee esimiestyön arjesta. Onnistuneista ja vähemmän hohdokkaista arjen tilanteista, joita esimiehet haluavat jakaa ja joihin he haluavat löytää uusia ratkaisuja. Sellaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka perustuvat organisaation arvopohjaan ja joita voidaan löytää esimerkiksi moraalisen mielikuvituksen keinoja käyttäen.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Tiimien kehittäminen

Uusi tiimi on saatava nopeasti lentoon ja vanhankin tiimin ote kaipaa joskus tuoreutusta. Jokainen tiimi tarvitsee säännöllisesti keskustelua olemassaolonsa oikeutuksesta.  Keskustelua siitä mitä tarkoitusta varten työtä tehdään. Jokaisen tiimin jäsenen on myös tärkeä tuntea olevansa arvokas lisä tiimiin. Tiimi-coaching auttaa tiimiä (esim. kehittämis-, asiakkuus- tai projektitiimiä) ja sen yksilöitä saamaan potentiaalinsa entistä paremmin käyttöön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Peili-käyttäytymisprofiili

Ihmisen oma käsitys toimintatavastaan on usein jossain määrin erilainen kuin muilla ihmisillä. Siksi pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset antavat usein vaillinaisen kuvan ja epäonnistuvat kehitystavoitteiden määrittelyssä. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö itse ei ole tunnistanut.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Corporate Ethical Virtues

Eettinen toimintakulttuuri vahvistaa tutkitusti organisaation innovaatiokyvykkyyttä. Eettisen kulttuurin kehittäminen alkaa tunnistamalla tekijät ja toimintatavat, jotka joko edistävät tai haittaavat organisaation eettisesti kestävää toimintaa. Tunnistamisessa on apuna professori Muel Kapteinin kehittämä Corporate Ethical Virtues (CEV)-mittari. CEV  sopii työkaluksi organisaation ylimmälle johdolle, organisaation ja henkilöstön kehittämisestä vastaaville sekä sisäisestä tarkastuksesta vastaaville henkilöille.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Yhteistyötaidot

Yksilöiden ja ryhmien yhteistyöosaamisen systemaattinen kehittäminen kannattaa, koska hyvä yhteistyökyvykkyys auttaa saavuttamaan parempia tuloksia. Myös luovuus, ongelmanratkaisutaitot ja hyvinvointi lisääntyvät sekä yksilö- että ryhmätasolla.

TUTUSTU PALVELUUN 

 

Whistleblowing

Riski väärinkäytöksille on aina olemassa yritystoiminnassa. Jotta ongelmat saadaan esiin, on tärkeää tarjota henkilöstölle mahdollisuus raportoida havaitsemistaan väärinkäytöksistä anonyymisti ilman syyllistämisen tai koston uhkaa. Laki edellyttää whistleblowing-järjestelmää Suomessa jo kaikilta pörssiyhtiöiltä sekä finanssimarkkinoilla toimivilla yrityksillä, mutta ongelmiin tarttumisen mahdollistava whistleblowing-kanava on tärkeä jokaiselle eettisyyteen pyrkivälle yritykselle ja yhteisölle. 

TUTUSTU PALVELUUN

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg