_DSC5829.jpg

juuriharja_sin.svg

Palvelut

Jokainen organisaatio ponnistelee kohti tavoitteidensa saavuttamista. Joidenkin tekeminen näyttää helpolta ja tuottaa onnistumisia, toisilla elämä on jatkuvaa kompurointia. Autamme asiakkaitamme rakentamaan johtamisen käytäntöjä ja kehittämään kyvykkyyksiä, joiden avulla toiminta selkiytyy ja sekä tuottavuus että hyvinvointi kasvavat yhä erinomaisemmiksi. Saatavilla ovat myös työkalut organisaatiokulttuurin johtamiseen ja kehittämiseen.

Lue kaikki eettisestä johtamisesta

Eettinen johtaminen

Keskeinen osa johtamisen ja varsinkin eettisen johtamisen kehittämistä on rehellinen ja taitava itsereflektio. Kyky havainnoida omaa toimintaa ja käyttäytymistä mahdollistaa sekä johtamisen kehittämisen että paremmat johtamistulokset. Jokainen työntekijä katsoo tarkoin, miten oma pomo toimii ja työyhteisön toimintatavat linjautuvat sen mukaisesti - riippumatta siitä, mitä virallisissa ohjeissa tai periaatteissa on kirjattu.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Eettinen ja energinen johtoryhmä

Johtoryhmän kyky johtaa yhdessä ratkaisee organisaation tulevaisuuden. Organisaatio ei pysty ylittämään oman johtoryhmänsä kapasiteettia.  Voittava johtoryhmä saa aikaan huikeita tuloksia ja kukoistavan organisaation. Onnistuminen lähtee ihmisistä. Itsen kanssa työskentely ja laaja-alainen reflektio pohjustavat muutosta ja vahvistavat eettisen johtamisen kompetenssia. Juuriharja haastaa venymään ajattelussa ja jäntevöittää etenemistä kohti tavoitteita.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Executive Coaching

Organisaation johdossa on usein yksinäistä ja vastuu liiketoiminnan tavoitteista painaa. On vaikea ottaa aikaa ja pysähtyä ajattelemaan juuri sitä, mikä olisi kaikkein tärkeintä. Systeemin kompleksisuus ja yksityiskohtien lukumäärä edellyttävät syventynyttä, laadukasta ajattelua. Johdossa joutuu kantamaan asioita ja huoliakin, joita ei voi jakaa muiden kanssa. Kollegatkaan eivät aina uskalla haastaa ja tarjota vilpitöntä palautetta kehittämisen polttoaineeksi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Extended Disc

Tuottavuuden  ja hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että ihmiset saavat hyödyntää omia vahvuuksiaan työssään. Toimiva yhteistyö edellyttää myös muiden vahvuuksien tuntemista ja erilaisuuden hyödyntämistä. Extended Disc kartoittaa henkilön luontaista käyttäytymistä, luontaisine vahvuuksine ja kehittymisalueineen. Extended Disc kasvattaa ymmärrystä itsestä ja muista. Tämä tuottaa merkittävää lisäarvoa: työn mielekkyys ja tulokset paranevat.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Operaatio Juuriharja

Operaatio Juuriharja on  tarkoitettu kunnianhimoisille johtajille. Johtajille, jotka haluavat  tutkia oman johtamisensa eettisyyttä ja rakentaa systemaattisesti oman organisaationsa eettistä kyvykkyyttä. Matkan aikana oman johtamisesi arvopohja kirkastuu, kykysi tarttua erilaisiin tilanteisiin kasvaa ja keinovalikoimasi johtaa yhä oikeudenmukaisemmin ja tuottavuutta edistäen vahvistuu. Johtamisotteestasi tulee yhä rohkeampi ja tietoisempi, siten vaikuttavampi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Leadership EDGE© 360°

Eettisenä johtajana kehittyminen perustuu kykyyn reflektoida omaa tekemistä, ajattelua ja tunteita. Muilta saatu palaute on tärkeä lisä omalle kasvulle. Leadership EDGE© 360° -arviointi on Juuriharjan kehittämä eettisen johtamisen mittari. Sen viitekehyksinä toimivat eettisen johtamisen kivijalka (Park, 1998) ja eettisen johtamisen kehittämisen kehä (Heiskanen & Salo, 2007).

TUTUSTU PALVELUUN

 

Arvot toiminnan perustana

Nyt on arvojen renessanssin aika. Ihmiset hakevat mielekkyyttä ja merkitystä työlleen. Kiireen ja suorittamisen keskellä kaivataan lujaa ja luotettavaa perustaa tekemiselle. Jotakin, johon voi nojata ja jonka voimalla uudistua.

Arvot ovat organisaation kulttuurin perusta. Parhaimmillaan ne ohjaavat johtamista ja arjen tekemistä joustavasti ja mielekkäästi. Liiallisista ohjeistuksista päästään eroon. Yhteiset arvot helpottavat yhteistyötä ja lisäävät toiminnan ennustettavuutta.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Eettiset periaatteet - Code of Conduct

Organisaation keinoja tavoitteiden saavuttamisessa rajaavat erilaiset lait ja säädökset, joita on noudatettava. Oman toiminnan linjaamikseksi ja keinovalikoiman jäsentämiseksi on tärkeää linjata  omat eettiset periaatteet. Yhteiset linjaukset helpottavat arjen johtamista. Eettisten periaatteiden tulee olla sellaiset, että ne turvaavat strategisten tavoitteiden toteutumisen huomioiden niin sisäiset kuin ulkoiset odotukset: ”Miksi ja missä asioissa toimintamme eettisyyttä on syytä varmistaa ja vahvistaa?”

TUTUSTU PALVELUUN

 

Ryhmä-coaching

Ajatusten jakaminen ja valmentava tuki vievät jatkuvan kehittämisen tielle ja vahvistavat yhteistä suuntaa. Ryhmä-coaching tuottaa uusia ratkaisumalleja organisaatioon erilaisiin tilanteisiin nopealla ja ketterällä tavalla sitouttaen osallistujat saattamaan ajatukset ja toimintamallit käytäntöön. Ryhmä-coaching sopii hyvin esimiesten ja muiden ammatillisten ryhmien kehittämiseen.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Tuottava ja tehokas toimintakulttuuri - Lean

Pähkinänkuoressa Leanissa on kyse arvon tuottamisen maksimoimisesta niin, että samalla minimoidaan hukkaa - eli lyhyesti, miten tuotetaan asiakkaalle enemmän vähemmällä. Erityisen ajattelumallista tekee se, että  tuottavuutta ei haeta juoksemalla lujempaa, vaan löytämällä keinoja ja tapoja toimia yhä fiksummin. Leanin ydin on toimintakulttuurissa, jossa toimitaan läpinäkyvästi, puhutaan prosessien toimivuudesta ja toimimattomuuksista ja kehitetään jatkuvasti. Arki on systemaattista, mutta ei byrokraattista.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Rohkea ja vastuullinen esihenkilötyö

Eettinen ja energinen esihenkilö
-valmennus lähtee työn arjesta. Onnistuneista ja vähemmän hohdokkaista arjen tilanteista, joita osallistujat haluavat jakaa ja joihin he haluavat löytää uusia ratkaisuja. Sellaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka perustuvat organisaation arvopohjaan ja joita voidaan löytää esimerkiksi moraalisen mielikuvituksen keinoja käyttäen. Lisäksi osallistujia haastetaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin varmistajina ja otetaan haltuun arkea helpottavia lähijohtamisen työkaluja.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Tiimien kehittäminen

Uusi tiimi on saatava nopeasti lentoon ja vanhankin tiimin ote kaipaa joskus tuoreutusta. Jokainen tiimi tarvitsee säännöllisesti keskustelua olemassaolonsa oikeutuksesta, siitä mitä tarkoitusta varten työtä tehdään. Tiimi-coaching auttaa tiimiä (esim. kehittämis-, asiakkuus- tai projektitiimiä) ja sen yksilöitä saamaan potentiaalinsa entistä paremmin käyttöön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Peili-käyttäytymisprofiili

Ihmisen oma käsitys toimintatavastaan on usein jossain määrin erilainen kuin muilla ihmisillä. Siksi pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset voivat antaa vaillinaisen kuvan toimintatyylistä ja siten ne epäonnistuvat kehitystavoitteiden määrittelyssä. Muiden antama palaute paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö itse ei ole tunnistanut.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Kulttuurimittari Corporate Ethical Virtues

Eettinen toimintakulttuuri vahvistaa tutkitusti organisaation innovaatiokyvykkyyttä. Eettisen kulttuurin kehittäminen alkaa tunnistamalla tekijät ja toimintatavat, jotka joko edistävät tai haittaavat organisaation eettisesti kestävää toimintaa. Tunnistamisessa on apuna professori Muel Kapteinin kehittämä Corporate Ethical Virtues (CEV)-mittari. CEV  sopii työkaluksi organisaation johdolle, organisaation ja henkilöstön kehittämisestä vastaaville sekä sisäisestä tarkastuksesta vastaaville henkilöille.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Yhteistyötaidot

Tahmeudet ja suoranaiset arjen haasteet yhteistyössä ovat suuri hukan lähde. Yhteistyöosaaminen on taito ja sitä voi opetella aivan huipuksi asti. Yksilöiden ja ryhmien yhteistyöosaamisen systemaattinen kehittäminen kannattaa, koska hyvä yhteistyökyvykkyys auttaa saavuttamaan parempia tuloksia. Myös luovuus, ongelmanratkaisutaitot ja hyvinvointi lisääntyvät sekä yksilö- että ryhmätasolla. Lisäksi, sujuva yhteistyö on hauskaa ja innostavaa!

TUTUSTU PALVELUUN 

 

Whistleblowing

Jokaisessa organisaatiossa on riski väärinkäytöksille olemassa, koska inhimillisiä kiusauksia ja vahinkojakin sattuu. Jotta ongelmat saadaan esiin, on tärkeää tarjota henkilöstölle mahdollisuus raportoida havaitsemistaan väärinkäytöksistä anonyymisti ilman syyllistämisen tai koston uhkaa.
Laki edellyttää whistleblowing-järjestelmää Suomessa jo kaikilta pörssiyhtiöiltä sekä finanssimarkkinoilla toimivilla yrityksiltä, sekä jatkossa kaikilta yli 50 henkeä työllistäviltä organisaatioilta.

TUTUSTU PALVELUUN

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg